Vui lòng kết nối GPRS/3G để tham gia Trò chơi hoặc soạn DK T1 gửi 9023 để tham gia chơi qua SMS (Miễn phí trả lời câu hỏi). Chi tiết liên hệ 9090.

Trở về