Dịch vụ > DG WAP > Sản phẩm đã đấu giá

Danh sách người thắng cuộc các sản phẩm đã đấu giá:

Samsung Galaxy J7 Pro
Kết thúc: 20:00 04/02
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Samsung Galaxy A3 (2017)
Kết thúc: 20:00 04/11
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Mobiistar LAI Zumbo J 2017
Kết thúc: 20:00 04/08
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Samsung Galaxy J2 Prime
Kết thúc: 20:00 04/07
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Mobiistar LAI Zumbo J 2017
Kết thúc: 20:00 04/06
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Coolpad Roar Plus
Kết thúc: 20:00 04/05
Người thắng: 0120264xxx
Giá thắng: 2,299,000 VNĐ

Obi Worldphone S507
Kết thúc: 20:00 04/04
Người thắng: 0120264xxx
Giá thắng: 2,784,000 VNĐ