Dịch vụ > DG WAP > Sản phẩm đã đấu giá

Danh sách người thắng cuộc các sản phẩm đã đấu giá:

Samsung Galaxy J7 Pro
Kết thúc: 20:00 04/05
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Samsung Galaxy J7 Pro
Kết thúc: 20:00 04/02
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ

Samsung Galaxy A3 (2017)
Kết thúc: 20:00 04/11
Người thắng: -
Giá thắng: - VNĐ