Vui lòng kết nối GPRS/3G để tham gia chủ đề AN TOÀN GIAO THÔNG hoặc soạn DK ATGT1 gửi 9023 để tham gia chơi qua SMS (Miễn phí trả lời câu hỏi). Chi tiết liên hệ 9090.