Danh sách điểm cao ngày hôm nay (tính đến 00:00)

STT Chủ đề Điểm
1Y tế130
2Lịch sử135

Danh sách điểm cao tháng này
(tính từ 01/07/2018 đến 00:00 ngày hôm nay)

STT Chủ đề Điểm
1Y tế2.590
2Lịch sử2.880